Bilissel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hata
  • XML Parsing Error at 1:577. Error 9: Invalid character
Home

Bili?sel Davran??ç? Terapi psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahats?zl?klar) alan?ndaki bilimsel bulgulara dayal? olarak geli?tirilmi?, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alan?na uygulanmas?yla ortaya ç?km?? ça?da? bir psikoterapidir. Psikoterapi ruhsal rahats?zl?k veya sorunlar? sözel etkile?im yoluyla (görü?melerle) çözme tekni?ine verilen genel add?r. Bili?sel Davran??ç? terapi ruhsal rahats?zl?klar? aç?klarken ve nedenlerini ara?t?r?rken psikoloji biliminin verilerine dayan?r. Bu rahats?zl?klar?n çözümünde kulland??? sözel ve davran??sal yöntemler de ayn? ?ekilde bu bilimsel ilkelere ve ö?renme kuramlar?na dayal?d?r. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinli?i bilimsel olarak s?nanm?? ve yüzlerce klinik ara?t?rmayla birçok ruhsal rahats?zl?kta etkili oldu?u gösterilmi?tir.

Dayand??? temel itibar?yla di?er psikoterapilerden farkl? olan bili?sel terapinin tedavi uygulamalar? süreç ve içerik olarak yap?land?r?lm??t?r. Öncelikle ki?inin güncel sorunlar?na odaklan?r, süre olarak daha s?n?rl?, ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Bili?sel Davran??ç? terapi sadece ba?vuranlar?n güncel sorunlar?n? çözmez ayn? zamanda bütün ya?amlar? süresince sorunlar?n? çözmekte kullanabilecekleri özel bir tak?m beceriler de ö?retir. Bu beceriler çarp?k dü?ünceleri saptamak, inançlar?n? de?i?tirmek, çevreyle yeni ili?kiler kurmak ve davran?? de?i?ikli?idir.

Bili?sel Davran??ç? Terapinin alt?nda yatan kuram nedir?

Terapiye nas?l haz?rlanabilirim?

Terapi seanslar?nda neler yap?l?r?

Terapi ne kadar sürer?

Terapi s?ras?nda ilaç kullan?l?r m??

Terapiden daha fazla nas?l yararlan?r?m?

 

 

Bili?sel Davran??ç? Terapinin alt?nda yatan kuram nedir?

Bili?sel Davran??ç? terapi kognitif modele dayan?r, bunu basitçe ifade etmek istersek, olaylar? alg?lama biçimimizin bizim duygusal tepkilerimizi etkiledi?i gerçe?i kognitif terapinin ana ç?k?? noktas?d?r. Yani “olaylar? oldu?u gibi de?il, oldu?umuz gibi görürüz”. Örne?in bu yaz?y? okurken okuduklar?m?z? bir de?erlendirmeye ve yoruma tabi tutar?z. Bu sat?rlar? okuyan bir ki?inin “çok güzel, tam benim arad???m tedavi türü” diye dü?ündü?ünü varsayal?m, bu ki?i kendisini mutlu, hevesli hissedecektir. Bir di?er ki?inin ise buraya kadar yaz?lanlar? okurken akl?ndan “iyi gibi görünüyor, ama ben yapamam, bende i?e yaramaz” ?eklinde dü?ünceler geçmi?se bu ki?i de kendisini karamsar ve isteksiz hissedecektir. Bu sat?rlar? okuyan her insan kendine göre bir de?erlendirme ve yorumlama yapar, sonuçta ortaya ç?kan duygu ve davran?? bundan etkilenir. Yani ki?inin duygusal tepkisi do?rudan durumdan (örne?in burada yaz?y? okuma) de?il, durumla ilgili dü?üncelerinden etkilenir. ?nsanlar gerilim, bask? alt?nda olduklar? zaman net ve aç?k dü?ünemezler ve dü?ünceleri bir biçimde çarp?kla?maya ba?lar. Bili?sel Davran??ç? Terapi ki?ilerin s?k?nt? verici dü?üncelerini saptamalar?n? ve bu dü?üncelerin ne kadar gerçekçi oldu?unu incelemelerine yard?mc? olur. Ard?ndan uygunsuz dü?ünceleri de?i?tirmeyi ö?renip içinde bulunulan gerçekli?e uygun dü?ünülmeye ba?land???nda ki?i kendisini daha iyi hisseder. Sorun çözme ve davran?? de?i?ikli?i en çok ele al?nan konulard?r.

?Geri Dön

Terapiye nas?l haz?rlanabilirim?

En önemli ilk ad?m amaç belirlemektir. Kendi kendinize “Terapinin sonunda nas?l olmay? istiyorum, nelerin de?i?mesini istiyorum?” diye sorun. Özel olarak i?te, evinizde, okulda, ailenizle, arkada?lar?n?zla, i? arkada?lar?n?zla ve di?er insanlarla olan ili?kilerinizde ne gibi de?i?iklikler olsun istiyorsunuz; ?u anda sizi rahats?z eden ne gibi belirtiler ya??yorsunuz, bunlar?n hangilerinin azalmas?n? ya da yok olmas?n? istiyorsunuz. Ya?am?n?z?n daha iyi geçmesini sa?layacak ne gibi ba?ka alanlar olabilir, kültürel, entellektüel ilgiler, bedensel u?ra??lar? artt?rmak, kötü al??kanl?klar?n?z? azaltmak, insan ili?kilerinde yeni beceriler edinmek, evdeki ve i?yerindeki durumu nas?l daha iyi idare edebilece?inizi ö?renmek gibi konular? zihninizden geçirin. Terapistiniz bu amaçlar? sizinle birlikte inceleyerek tam olarak saptaman?za ve hangilerinin üzerinde kendi ba??n?za hangilerinin ise terapide çal???labilece?i konusunda yard?mc? olacakt?r.

?Geri Dön

Terapi seanslar?nda neler yap?l?r?

Terapi seans?n?z ba?lamadan önce terapistiniz size durumunuzla ilgili baz? formlar ve psikolojik ölçekler doldurtur. Bu ?ekilde durumun nereye gitti?ini her seans öncesi daha nesnel bir ?ekilde saptama imkan? olur.  Terapistinizin seans ba?lad?ktan sonra ilk yapaca?? ?ey genel olarak o hafta daha öncekilere k?yasla kendinizi nas?l hissetti?inizi sormakt?r. Daha sonra o seans için hangi konular üzerinde çal??may? istedi?inizi ve hafta içinde önemli bir olay olup olmad??? saptanarak konular belirlenir. Ard?ndan bir önceki seansla ?imdiki seans aras?nda ba?lant? kurmak üzere geçen seansta sizin için önemli olan konunun ne oldu?u hafta aras?nda kendi ba??n?za ne gibi uygulamalar yapt???n?z ve terapiyle ilgili de?i?mesini istedi?iniz bir ?ey olup olmad??? konu?ulur. 

Daha sonra terapistinizle o gün için gündeme ald???n?z konu ya da konular tart???larak, sorun çözme ve sorun durumdaki dü?ünce ve inançlar?n?z?n geçerlili?i, tutarl?l??? konu?ulur. Ayn? zamanda bu yolla yeni beceriler ö?renirsiniz.  Seans esnas?nda ö?rendi?iniz ?eyleri gelecek olan hafta içinde  en iyi biçimde nas?l kullanaca??n?z? konu?tuktan sonra terapistiniz o günkü görü?medeki önemli noktalar? tekrar özetleyerek sizden geri bildirim ister: yani seansta size yararl? olan herhangi bir ?ey ald?n?z m?, faydas? olmayan ya da rahats?z eden bir ?ey oldu mu, terapistin yanl?? anlad??? bir ?ey ya da de?i?mesini istedi?iniz bir ?ey var m? bunlar?  terapistinize aktar?rs?n?z. Gördü?ünüz gibi kognitif terapi hem terapistin hem de dan??maya gelen ki?inin oldukça aktif olduklar? bir terapi türüdür.

?Geri Dön

Terapi ne kadar sürer?

Pratik bir tak?m zorunlu durumlar bir yana b?rak?ld???nda (belli bir süreyle terapiye gelebilme imkan? gibi) terapinin ne kadar sürece?i terapistle dan??an taraf?ndan birlikte verilir. Genellikle 2-3 seanstan sonra ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ula??labilece?i konusunda terapistin kabaca bir fikri olur. Baz? dan??anlar için 6-10 görü?me gibi çok k?sa bir süre yeterli olabilir. Daha uzun süreli sorunlar? olan kimi dan??anlar aylarca hatta bir y?l? geçen bir süre boyunca terapide kalmay? seçebilirler. Dan??anla ba?lang?çta, çok a??r bir kriz durumu söz konusu de?ilse haftada bir kez görü?ülür. Ki?i kendini daha iyi hissetmeye ba?lar ba?lamaz seanslar?n aral??? aç?lmaya ba?lar önce 15 günde bir daha sonra üç haftada bire do?ru görü?meler kademeli olarak seyrekle?tirilir. Bu henüz terapide iken ö?renilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi ?ans?n? verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seans? yap?l?r.

?Geri Dön

Terapiyle birlikte ilaç kullan?l?r m??

Bili?sel Davran??ç? Terapi ile birlikte ilaç tedavisinin birlikte yürümesi mümkündür. ?laç kullan?lmas? gerekti?ini dü?ündü?ü durumda terapistiniz bu durumu size söyleyerek durumun avantajlar?n? ve dezavantajlar?n? sizinle tart??acakt?r. Birçok durum hiç ilaç kullanmadan tedavi edilebilece?i gibi sadece ilaç kullan?m?yla geçen sorunlar söz konusu olabilir. Her iki tedavi türünün de etkili oldu?u durumlarda tercih dan??maya gelen ki?iye ba?l?d?r. Baz? durumlar genellikle iki tedavinin birlikte kullan?m?na daha iyi cevap verir.

?Geri Dön

Terapiden nas?l daha çok yararlanabilirim?

Bunun bir yolu terapistinize psikoterapinize yard?mc? olacak ne gibi kitaplar ve bro?ürler okuyabilece?inizi sormak ve bunlar? okumakt?r. ?kinci yapabilece?iniz ?ey her bir seansa dikkatli bir biçimde haz?rlanarak gelmeniz, bir önceki seansla ilgili dü?ünmeniz, ve bir sonraki seansta neleri konu?mak istiyorsan?z onu not etmenizdir. Terapiden elde edece?iniz yarar? artt?rman?n üçüncü yolu terapi seans?n? gündelik ya?am?n?za ta??man?zd?r. Bunu seansta olup bitenlerin kendiniz için bir özetini ç?kararak yapabilirsiniz. Seans?n sonunda o hafta için neler yapabilece?iniz bunlar? yaparken ne gibi güçlüklerle kar??la?abilece?iniz konusunda konu?abilece?iniz bir zaman b?rakarak terapistinizin seans sona ermeden size bu konuda yard?mc? olmas?n? sa?layabilirsiniz. Tabii en önemlisi seanslara düzenli ve zaman?nda devam etmeniz terapinizin de daha h?zl? ilerlemesini sa?layacakt?r.

?Geri Dön

Terapinin i?e yarad???n? nereden anlayabilirim?

Birçok dan??an e?er güvenerek ve inanarak seanslara devam eder ve seans d??? zamanlarda önerilen teknikleri her gün gündelik ya?amlar?nda kullan?rlarsa 4-5 seans sonra belirtilerinde bir azalma farketmeye ba?lar. Ayn? zamanda uygulanan psikolojik testlerde objektif olarak birkaç hafta içinde dü?me gerçekle?ir. Özetlersek kendisini daha iyi hissetmeye ba?lar.

?Geri Dön

 

 

BDPD PROGRAMLARININ UYGULANDI?I ?EH?RLER

B?LG? ED?N?N